Ποιοι ειμαστε

Η KPC αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λογιστικών, φορολογικών, οικονομικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων. Στα βασικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η πολυετής εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων, η βαθιά γνώση σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων λύσεων και η ουσιαστική τεχνογνωσία σε ότι αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας επιχειρηματικών οργανισμών. Οι υπηρεσίες της KPC απευθύνονται σε ολόκληρο το φάσμα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης και οι πελάτες μας λαμβάνουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση ανεξάρτητα από την έκταση της συνεργασίας τους μαζί μας.

Η KPC προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικής διοίκησης που εκτείνεται από την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Λογιστικών και λοιπών Οικονομικών Υπηρεσιών μιας επιχείρησης μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων εταιρικών μετασχηματισμών και από την εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων μέχρι τον στρατηγικό φορολογικό προγραμματισμό εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Μέσα από την επιτυχημένη παροχή λογιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβουλών χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες μας, οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Κύριος στόχος μας είναι να αποτελούμε στρατηγικό σύμβουλο των πελατών μας προσφέροντάς τους ουσιαστικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για να το πετύχουμε αυτό εξετάζουμε ενδελεχώς τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε και αναπτύσσουμε προτάσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις λειτουργικές τους απαιτήσεις.

Υπηρεσιες

Η KPC προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικής διοίκησης που εκτείνεται από την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Λογιστικών και λοιπών Οικονομικών Υπηρεσιών μιας επιχείρησης μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων εταιρικών μετασχηματισμών και από την εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων μέχρι τον στρατηγικό φορολογικό προγραμματισμό εταιρειών και φυσικών προσώπων.

CFO
Υπηρεσιες

Οι CFO υπηρεσίες μας έχουν ως στόχο την παροχή ουσιαστικών και προσαρμοσμένων λύσεων στις ανάγκες κάθε πελάτη μας.


Στα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η πολυετής εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων, η βαθιά γνώση σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων λύσεων και η ουσιαστική τεχνογνωσία σε ότι αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησής σας.

Financial
Management

Το ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις καθιστά αναγκαία την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ταχύτατη λήψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων με γνώμονα την βιωσιμότητα και την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η KPC αναγνωρίζοντας την ανωτέρω ανάγκη προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες με στόχο την δημιουργία πληροφοριακών εργαλείων που θα επιτρέψουν στην Διοικητική Ομάδα της επιχείρησης να βασίζεται σε υψηλής προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση κατά τη λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης.

Account
Support Services

Το λογιστικό τμήμα της εταιρείας είναι το επίκεντρο της οικονομικής της διαχείρισης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών,εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της.

Με εκτεταμένη γνώση των οργανωτικών και επιχειρησιακών λογιστικών διαδικασιών και της σχετικής εμπειρίας άνω των δεκαπέντε ετών, η KPC προσφέρει άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σχετικών εργασιών.

Tax
Management

Διαθέτοντας βαθιά γνώση των φορολογικών δεδομένων η KPC είναι σε θέση όχι μόνο να βοηθήσει στρατηγικά στον φορολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό μιας επιχείρησης αλλά και να συνδράμει ουσιαστικά στην διεκπεραίωση των φορολογικών της υποχρεώσεων.

All ServicesΔιαχείριση τραπεζικών σχέσεων

Αναλυτικά
 • Επενδυτικοί διακανονισμοί / διαπραγμάτευση
 • Διακανονισμοί επιχειρηματικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων
 • Έκδοση νέων δανείων

Χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων

Αναλυτικά
 • Μελέτη των βασικών λειτουργικών τομέων της επιχείρησης (business segments) και προσαρμογή των λογιστικών δεδομένων στις σχετικές ανάγκες πληροφόρησης.
 • Προσαρμογή και παραμετροποίηση των συστημάτων ERP και MIS
 • Διάρθρωση λογιστικού σχεδίου με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, σε επίπεδο εμπορικό, διανομής και παραγωγής
 • Διοικητική οργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός στρατηγικής φορολογικών υποχρεώσεων

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Αναλυτικά
 • Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων και μη εταιρειών
 • Εκδόσεις ομολογιακών δανείων
 • Αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενου δανεισμού
 • Εισαγωγές μετοχών σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές
 • Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων
 • Ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους

General Data Protection Regulation

Αναλυτικά
 • Χαρτογράφηση χρήσης προσωπικών δεδομένων
 • Gap Analysis
 • Data Privacy Impact Assessment
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση GDPR στρατηγικής
 • Συνεργασία ως DPO ( Data Protection Officer )

Λογιστικές υπηρεσίες

Αναλυτικά
 • Υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
 • Σύνταξη ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Παραμετροποίηση λογιστικών μηχανογραφικών συστημάτων
 • Τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων

Φορολογικές υπηρεσίες

Αναλυτικά
 • Υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού
 • Στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός (επιχειρηματικών αποφάσεων, επενδυτικών προγραμμάτων, φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων
 • Δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενων φόρων, εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

Διαχείριση Περιουσίας

Αναλυτικά
 • Μεταβίβαση περιουσίας
 • Εκτέλεση εντολών
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων

Εταιρικές συναλλαγές

Αναλυτικά
 • Ιδρύσεις εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Απορροφήσεις εταιρειών
 • Εξαγορές εταιρειών
 • Διασπάσεις εταιρειών και αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων
 • Μετοχικές αναδιαρθρώσεις
 • Μοχλευμένες εξαγορές

Blockchain Υπηρεσίες

Αναλυτικά
 • Community Management
 • Marketing & PR Services
 • Event Coordination
 • Investment Relations
 • Business Consulting
 • KYC & AML support
 • Smart contracts development

Φορολογική έδρα

Αναλυτικά
 • Τηλεφωνικό κέντρο
 • Επαγγελματική διεύθυνση
 • Διαχείριση φυσικής αλληλογραφίας
 • Φύλαξη αλληλογραφίας στις εγκαταστάσεις μας

Corporate Marketing

Αναλυτικά
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • LinkedIn Corporate
 • Employer Branding
 • SEO/SEM Strategy
 • Event Management

Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Αναλυτικά
 • Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Πλάνου
 • Εύρεση Χρηματοδότησης
 • Ανάλυση Αγοράς και Ανταγωνισμού
 • Σχεδιασμός Στρατηγικής Πωλήσεων
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • CFO Υπηρεσίες

CFO υπηρεσίες

Αναλυτικά
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης ταμειακών ροών και οικονομικού προγραμματισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Διαχείριση Εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Εσωτερικός οικονομικός έλεγχος
 • Εκπόνηση και διαχείριση οικονομικού πλάνου
 • Συμβουλές στρατηγικής για την κερδοφορία και την εν γένει απόδοση της εταιρίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες cloud

Αναλυτικά
 • Επίβλεψη ένταξης εφαρμογών cloud
 • Διαχείριση παραμετροποίησης cloud
 • Σχεδιασμός οικονομικής δομής cloud

Real Estate

Tourism

Telecommunications

Luxury Products

Information Technology

Shipping

Financial
Investements

Energy & Oil Industry

Medical

Media

Consulting

Private Equity & Holding

Καλέστε μας τώρα

Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε σας ερώτημα και να σχεδιάσουν μαζί σας το μέλλον της επιχείρησής σας.

Καλέστε μας τώρα

Οι δεικτες των αποτελεσματων μας

Στόχος μας αποτελεί η προσφορά των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας μέσω προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους υπηρεσιών.

Στρατηγικη & Αναλυση 91%
Οικονομικη αναπτυξη 92%
Επιτευξη στοχων 96%

Επικοινωνια

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Διευθυνση

Λεωφόρος Πεντέλης 103 15234, Χαλάνδρι

Telephone

+30 210 689 0990

Your message has been sent. Thank you!